×
×

0

0

 BUSINESS ETHICS
ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมาก ธุรกิจอาจจะต้องคำนึงถึงผลประกอบการ และกำไรเป็นหลัก สินค้าอาหารมากมายมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปมากๆ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตอาจจะคำนึงถึง สุขภาพของผู้บริโภค ความเป็นไปของสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมการทำงานของทีมงาน และศีลธรรมกันน้อยลง สำหรับเราแล้ว เราคิดว่าความสมดุลระหว่างธุรกิจ และศีลธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เราต้องการให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณงามความดี พร้อมกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และศีลธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เราต้องการให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณงามความดี พร้อมกับความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจ เราต้องการผลิตสินค้าอาหารที่ ผู้คนในสังคม สามารถบริโภคได้อย่างสบายใจกันทั้งครอบครัว คำนึงถึงสุขภาพของพวกเขา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ


 CARING FOR COMMUNITY
เราอยากเป็นองค์กร ที่สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมที่น่าอยู่ พยายามเป็นส่วนเล็กๆในการทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น โดยเริ่มต้นจากการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างงาน และให้โอกาสกับผู้คนในละแวกที่เราอยู่ให้ได้ทำงานที่ดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ผู้คนในองค์กรมีส่วนในการคิดริเริ่มในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ


 CARING FOR PARTNERS
เราอยากให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่น่าอยู่สำหรับพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นครอบครัวที่น่าอยู่ และเป็นที่พึ่งพิงของพนักงาน และสามารถให้พนักงานเติบโตไป พร้อมกับองค์กรได้ นอกจากนี้เรายังอยากสร้างการร่วมมือกันอย่างเป็นมิตรกับคู่ค้า เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม


 GOOD FOOD FOR EVERYONE
เราต้องการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ และถูกปากผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพของ ผู้บริโภคเป็นหลัก เป็นอาหารที่สามารถรับประทานกันได้ทั้งครอบครัว ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเน้นการเพื่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้ ทำให้ได้ราคาที่ ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้


×

ติดต่อ